1. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

1.1. Apmokėjimą už Prekes pagal Sutartį Pirkėjas vykdo per Užsakyme ir sąskaitoje nustatytą mokėjimo atidėjimo laikotarpį (jeigu jis taikomas) pagal išrašytas sąskaitas nuo jų išrašymo dienos.

1.2. Pirkėjas apmoka už Prekes banko pavedimu į Pardavėjo nurodytą sąskaitą.

1.3. Pardavėjas užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes arba pagal atskiroje sutartyje, pasirašytose su Pirkėju, numatytas sąlygas. Išankstinis apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

1.4. Neatlikus apmokėjimo nustatytais mokėjimo atidėjimo terminais, Pardavėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už kiekvieną uždelstą dieną iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas  0,05% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, o jei Pirkėjas uždelsia apmokėjimą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,1% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

1.5. Jei Pirkėjas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų pažeidžia mokėjimo terminus (nepriklausomai nuo to, kokia dalis kainos už Prekes yra sumokėta), Pardavėjas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą iki tinkamo Pirkėjo prievolių pagal Sutartį  įvykdymo apie tai raštu arba elektroniniu paštu informuodamas Pirkėją.

1.6. Jeigu Pirkėjas užsako neįprastas Pardavėjo vykdomų užsakymų praktikai Prekes ar neįprastą Prekių kiekį, Pardavėjas turi teisę reikalauti specialių tokio Užsakymo apmokėjimo sąlygų, įskaitant bet neapsiribojant išankstiniu mokėjimo pavedimu visai ar daliai Užsakymo sumos.

2. PREKIŲ PRISTATYMAS

2.1. Prekės pristatomos terminais, nurodytais Prekių Užsakyme.

2.2. Prekės pristatomos į Užsakyme nurodytą vietą Pardavėjo transportu . Transportavimo išlaidos yra papildomai įtraukiamos į prekių kainą. Prekių pakrovimas į transportą vykdomas Pardavėjo sąskaita, prekių iškrovimas Pirkėjo sąskaita..

2.3. Prekės pristatomos Pardavėjo transportu, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes, Pirkėjui pristačius Prekes Užsakyme nurodytu adresu. Jeigu Pirkėjas iškrovimui nepasiruošia, pasiruošia nepakankamai ar vilkina iškrovimą dėl savo organizacinių nesklandumų, Pardavėjas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius, susijusius su priverstine prastova. Pardavėjas neatsako už Prekių sugadinimą, praradimą ar kokybės sumažėjimą, atsiradusį Prekių iškrovimo metu.

2.4. Prekės perduodamos ir priimamos pasirašant sąskaitą.

2.5. Jeigu Užsakyme nurodyta Prekių pristatymo vieta yra ne Pirkėjo verslo vieta, o kita vieta (sandėlis ir  kt.) (toliau – Trečioji šalis), Prekės laikomos tinkamai perduotos Pirkėjui Prekes pristačius Užsakyme nurodytoje vietoje. Važtaraštį tokiu atveju pasirašo Trečiosios šalies darbuotojas. Už tinkamą Trečiosios šalies Prekių priėmimo pareigos vykdymą atsako Pirkėjas.

2.6. Pirkėjui negavus Prekių per Užsakyme nurodytą pristatymo terminą, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo termino pabaigos, apie tai raštu informuoti Pardavėją. Pirkėjui laiku neinformavus Pardavėjo apie Prekių negavimą per Užsakyme nurodytą pristatymo terminą, laikoma, kad Pirkėjas Prekes gavo laiku ir į Užsakyme nurodytą vietą.

2.7. Pardavėjui pristačius Prekes, dėl kurių pristatymo vėlavimo Pirkėjas jau buvo informavęs Pardavėją, Pirkėjas privalo nedelsdamas raštu informuoti Pardavėją apie tai, kad Prekes gavo  nurodydamas tikslų Prekių gavimo laiką.

2.8. Pirkėjas privalo priimti Prekes nedelsiant po Prekių pristatymo į numatytą vietą momento. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti Prekes be pagrindo, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas sumokėtų 5% nuo pristatytų Prekių vertės dydžio baudą.

2.9. Atsitiktinio Prekių žuvimo ar jų vertės sumažėjimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, nuo kurio pagal šią Sutartį Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes Pirkėjui. Pardavėjui laiku nepristačius Prekių, Pirkėjo pareikalavimu Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui už kiekvieną uždelstą dieną iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas 0,05% delspinigių nuo laiku nepristatytų Prekių kainos, o jei Pardavėjas uždelsia pristatymą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,1% delspinigių nuo laiku nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.